Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπ’αρ. 21REQ009772358 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
  • Την υπ’αρ. πρωτ. 11090/16.12.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:6Α6Ζ469ΗΞΣ-20Ι)

σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ Ο.Λ.Η. Α.Ε.» αρχικού προϋπολογισμού 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι κατά την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας θα ληφθούν και οι προσφορές, και δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των συνοπτικών και ανοικτών διαγωνισμών.

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, εφόσον το επιθυμούν, πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 30.12.2021 και ώρα 11:30 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ