Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα: Σας ενημερώνουμε ότι από 20/12/2021 παρουσιάζονται κατά διαστήματα μεγάλοι χρόνοι απόκρισης των εφαρμογών του ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα και ως εκ τούτου η πρόσβαση στην εφαρμογή δεν είναι διαθέσιμη.

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ (ΟΛΗ Α.Ε.)

Διακηρύσσει

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» με κωδ. MIS 5034805, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147).

Αναθέτουσα αρχή:   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΛΗ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση:         ΛΙΜΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Τ.Θ. 1068 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Τ.Κ. 712 01

Κωδικός NUTS: EL431 (Ηράκλειο Κρήτης)

Δ/νση στο διαδίκτυο: www.portheraklion.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες: ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΑΝΘΗ (τηλ. 2810338129, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ (ΟΛΗ Α.Ε.)

Φορέας κατασκευής του έργου: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ(ΟΛΗ Α.Ε.)

Προϊσταμένη Αρχή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ (ΟΛΗ ΑΕ)

Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ (ΟΛΗ ΑΕ)

Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης

Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 185447 καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου ΑΕ www.portheraklion.gr (Προκηρύξεις).

Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών.

Κωδ. Κύριου Λεξιλογίου CPV: 45241000-8 - Κατασκευαστικές εργασίες για λιμάνια

Σύντομη Περιγραφή: Το έργο αφορά σε εργασίες βελτίωσης και αναβάθμισης των υποδομών του αλιευτικού λιμένα Ηρακλείου και περιλαμβάνει: i) επισκευή Δυτικού κρηπιδώματος Ενετικού Λιμένα και τοποθέτηση πλωτών στοιχείων, ii) Εκβάθυνση της λιμενολεκάνης, iii) Τοποθέτηση δεστρών, προσκρουστήρων και σκαλών iv) βελτίωση / αναβάθμιση των απαιτούμενων Η/M Εγκαταστάσεων.

Εκτιμώμενη συνολική αξία: 980.000,00 € χωρίς ΦΠΑ

Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές

Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΗΛ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ που είναι εγκατεστημένα :

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το άρθρο   22 της διακήρυξης.

Κριτήρια επιλογής: Σε ότι αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., στις κατηγορίες ΛΙΜΕΝΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, όπως έχει.

Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/01/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00.

Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή, με ευθύνη του οικονομικού φορέα οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν.4412/2016, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20/01/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00

Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984( Α΄188).

Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ και συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΔΕ [ΣΑΕ 086/1, κωδικός εναρίθμου 2020ΣΕ08610012], στο πλαίσιο Ε.Π. «ΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014-2020.

Διαδικασίες Προσφυγής: Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα και με το άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

Εγγύηση Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016 και του άρθρου 15 της διακήρυξης, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 19.600,00 € (ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΕΕΣ (PDF)

ΕΕΕΣ (XML)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΕΠΠΟ (1)

ΑΕΠΠΟ (2)

ΣΧΕΔΙΑ Η/Μ

ΣΧΕΔΙΑ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ