2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ της με αρ. πρωτ. 10698/06.12.2021 Διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΛΟ-ΧΟΑΝΗΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΧΥΔΗΝ ΦΟΡΤΙΩΝ».Ορίζεται νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών η Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 23.59.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ της με αρ. πρωτ. 10698/06.12.2021 Διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΛΟ-ΧΟΑΝΗΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΧΥΔΗΝ ΦΟΡΤΙΩΝ».Ορίζεται νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών η Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 23.59.

Επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090016497
Ταχυδρομική διεύθυνση Λιμάνι Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης
Πόλη Ηράκλειο Κρήτης
Ταχυδρομικός Κωδικός 711 10, Τ.Θ. 1068
Χώρα Ελλάδα
Κωδικός ΝUTS EL431 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλέφωνο Τηλ: 2810-338115-6, Fax:2810-226.110
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.portheraklion.gr

Τίτλος ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΛΟ-ΧΟΑΝΗΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΧΥΔΗΝ ΦΟΡΤΙΩΝ
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Προϋπολογισμός 60.000,00€ (πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.).
Χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι
Αντικείμενο της σύμβασης Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΛΟ-ΧΟΑΝΗΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΧΥΔΗΝ ΦΟΡΤΙΩΝ»
Τόπος παροχής των υπηρεσιών NUTS EL431 Ηράκλειο Κρήτης.
Είδος των υπηρεσιών [44613110-4]-Σιλό
Εναλλακτικές Προσφορές Δεν επιτρέπονται.
Διάθεση εγγράφων σύμβασης http://www.promitheus.gov.gr http://www.portheraklion.gr

Τόπος υποβολής προσφοράς Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr α/α Συστήματος 145716

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Δευτέρα 24/01/2022 και ώρα 23:59 μέσω της Διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών Ελληνικά
Δικαίωμα συμμετοχής - Ελάχιστα τεχνικά και οικονομικά προσόντα υποψηφίων Όπως αναφέρονται στο κείμενο της διακήρυξης.
Χρόνος ισχύος προσφορών 6 μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΕΕΣ (PDF)

ΕΕΕΣ (XML)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ