Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για τις κάτωθι εργασίες αποκατάστασης διαρροών νερού σε εγκαταστάσεις του λιμένος Ηρακλείου.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους ΟΛΗ Α.Ε.

  1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

1)ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΥΨΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Αποκατάσταση ζημίας επί οδοστρώματος έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Ηρακλείου, συμπεριλαμβανομένων της τοπικής εκσκαφής, της τοπικής επισκευής σωλήνας ύδρευσης Φ50 και αποκατάσταση σε προτέρα κατάσταση του εν λόγω τμήματος με ασφαλτικό.

2)ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΛΗ ΑΕ

Αποκατάσταση διαρροής επί οδοστρώματος έξω από το συνεργείο του Λιμένα, συμπεριλαμβανομένων της τοπικής εκσκαφής, της τοπικής επισκευής σωλήνας ύδρευσης Φ225 και αποκατάσταση σε προτέρα κατάσταση του εν λόγω τμήματος με ασφαλτικό.

3)ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΥΛΕ

Εκσκαφή προς αποκάλυψη ζημίας, επισκευή σωλήνας Φ32 και αποκατάσταση χώρου σε προτέρα κατάσταση.

Εκσκαφή προς αποκάλυψη ζημίας, επισκευή με αντικατάσταση μέρους σωλήνα Φ32, αποκατάσταση σε προτέρα κατάσταση και τοποθέτηση σωλήνας PVC Φ90 για υπερχείλιση δεξαμενής νερού

4)ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΡΒΗΣ

Α) Επί κεντρικού φρεατίου λιμένος αντικατάσταση κρουνών σφαιρικών 2 1/2" και επισκευή δικτύου Φ50 στο φρεάτιο του Νότιου μόλου

Β) Αντικατάσταση σελλών Φ50 και Φ63 παροχής υδροδότησης πίλλερ περιμετρικά του μόλου

CPV 45233142-6

  1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 5.500,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – 6.820,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

  1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (αποστολή αρχείου μέσω e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με υποχρεωτική κοινοποίηση στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι και τις 13.09.2021 και ώρα 14:30, με την ένδειξη:

Για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμό 7683/2021.

  1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Επισημαίνεται ότι:

  • Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα:
  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.

Σημειώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς δύνανται να προσκομίζουν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν.4412/2016.

  1. Φορολογική ενημερότητα.
  • Ασφαλιστική ενημερότητα.
  • Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, απαιτείται η κατάρτιση έγγραφης σύμβασης.
  1. ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ, βάσει του τιμολογίου του αναδόχου, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.

Πληροφορίες για διαδικαστικά θέματα κ. Καμπανά Κυριακή Τηλ. (+30) 2810 338120.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ