Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά σας για τις κάτωθι εργασίες αποξήλωσης και επανατοποθέτησης 10 ιστών φωτισμού με νέα φωτιστικά σώματα στην Άρβη Δήμου Βιάννου.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους ΟΛΗ Α.Ε.

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
 • ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΠΑΠΑΓΑΛΟ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΤΩΝ 10 ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΗΣ ΑΡΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΤΑ
 • ΣΤΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ
 • ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 10 ΝΕΩΝ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΩΣ ΤΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
 • ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΘΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΙΣΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΑΓΚΥΡΙΑ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
 • ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΤΟ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟΞΗΛΩΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • ΣΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΒΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΠΑΛΙ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

CPV 45241600-4

 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 3.700,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – 4.588,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (αποστολή αρχείου μέσω e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με υποχρεωτική κοινοποίηση στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι και τις 13.08.2021 και ώρα 14:30, με την ένδειξη:

Για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμό 6862/2021.

 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Επισημαίνεται ότι:

 • Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα:
 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.

Σημειώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς δύνανται να προσκομίζουν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν.4412/2016.

 1. Φορολογική ενημερότητα.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα.
 • Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, απαιτείται η κατάρτιση έγγραφης σύμβασης.
 1. ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ, βάσει του τιμολογίου του αναδόχου, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.

Πληροφορίες για διαδικαστικά θέματα κ. Καμπανά Κυριακή Τηλ. (+30) 2810 338120.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ