Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ» με κριτήριο ανάθεσης την οικονομικότερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή).

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α. Ε.
ΤΙΤΛΟΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ»
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.
ΤΟΠΟΣ Λιμάνι Ηρακλείου
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτός Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την Οικονομικότερη Προσφορά (χαμηλότερη τιμή)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ CPV CPV: 45442110-1 Εργασίες Βαφής Κτιρίων
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ίδιοι Πόροι
ΔΙΑΡΚΕΙΑ Τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Παρασκευή 28 Μάϊου 2021 στις 11:00 π. μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, Κτίριο Γραφείων Ο.Λ.Η. Α.Ε., Λιμάνι Ηρακλείου, Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Παρασκευή 28 Μάϊου 2021 στις 11:15 π. μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δευτέρα 17 Μάϊου 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ