Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπ’αρ. 21REQ008483839 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
  • Την υπ’αρ. πρωτ. 3312/16.04.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:6ΑΤΘ469ΗΞΣ-3ΝΠ),

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο προϋπολογισμός των εργασιών είναι 2.400,00€ πλέον Φ.Π.Α..

Η πρόσκληση αφορά την μίσθωση- τοποθέτηση και συντήρηση μίας (1) χημικής τουαλέτας στο χώρο του λιμένος Ηρακλείου σε μόνιμη βάση για το χρονικό διάστημα από 15/05/2021 έως 31/12/2021 σε θέση που θα υποδειχθεί.

Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει επιπλέον μια (1) χημική τουαλέτα και μια (1) χημική τουαλέτα ΑΜΕΑ για περιστασιακή χρήση όταν αυτές του ζητηθούν από τον ΟΛΗ ΑΕ όπου θα ενημερώνεται 3 μέρες νωρίτερα. Η περιστασιακή χρήση θα αφορά μίσθωση τουλάχιστον 1 μήνα.

Οι τουαλέτες πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής (τελευταία 5ετία, σε άριστη κατάσταση, λευκού χρώματος εξωτερικά) και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση που να το αναφέρει.

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 07.05.2021 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ’ όψιν κ. Τσιπλοστεφανάκη Εμμανουήλ, Τηλ.: 2810338112, Fax.: 2810-226110, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ