ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η Δευτέρα 24 Μαϊου 2021 και ώρα 11.00

Αναθέτων Φορέας Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.
Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης,
Τηλ: 2810-338115-6, Fax:2810-226.110
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - website: www.portheraklion.gr

Τίτλος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής
Προεκτιμώμενη Αμοιβή 38.029,00€ (πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.).
Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των μελετών.
Αντικείμενο της σύμβασης Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Κατηγορία μελέτης CPV: 71335000-5 Τεχνικές Μελέτες
Τόπος παροχής των υπηρεσιών NUTS EL431 Ηράκλειο, Κρήτης
Εναλλακτικές Προσφορές Δεν επιτρέπονται
Χρόνος υλοποίησης της σύμβασης Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε ΤΡΕΙΣ (3) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού
Διάθεση εγγράφων σύμβασης http://www.promitheus.gov.gr http://www.portheraklion.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Δευτέρα 17.05.2021 και ώρα 11:00
Γλώσσα σύνταξης προσφορών Ελληνικά
Αποσφράγιση προσφορών Δευτέρα 17.05.2021 και ώρα 11:15
Χρηματοδότηση Ίδιοι πόροι
Ενώσεις οικονομικών φορέων Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. δύναται να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση
Δικαίωμα συμμετοχής - Ελάχιστα τεχνικά και οικονομικά προσόντα υποψηφίων Όπως αναφέρονται στο κείμενο της διακήρυξης
Χρόνος ισχύς προσφορών Οι προσφορές ισχύουν για 6 μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ