Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ με κριτήριο ανάθεσης την οικονομικότερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή).

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α. Ε.
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.
ΤΟΠΟΣ Λιμάνι Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα (Κωδικός ΝUTS: EL431)
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την Οικονομικότερη Προσφορά (Χαμηλότερη τιμή)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000,00€) πλέον Φ.Π.Α.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- CPV: [42923000-2]-Μηχανήματα Ζύγισης και Πλάστιγγες
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ίδιοι Πόροι
ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης – Έδρα Ο.Λ.Η. Α.Ε.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 26 Απριλίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, Κτίριο Γραφείων Ο.Λ.Η. Α.Ε., Λιμάνι Ηρακλείου, Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ 12 Απριλίου 2021
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 26 Απριλίου 2021 και ώρα 11:15 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ