Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. (Ο.Λ.Η. Α.Ε.) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Λ.Η. Α.Ε.», με προϋπολογισμό 253.813,86 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Αναθέτων Φορέας Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης,

Τηλ: 2810-338115-6, Fax:2810-226.110

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - website: www.portheraklion.gr

Α/Α Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 106402

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Προεκτιμώμενη Αμοιβή: 253.813,86 € (πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.).

Αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΗ ΑΕ

Κατηγορία μελέτης: CPV: [71351100-4]-Προπαρασκευαστικές και αναλυτικές υπηρεσίες καρότου γεωτρήσεων, [71335000-5]-Τεχνικές Μελέτες.

Χρόνος υλοποίησης της σύμβασης: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού

Διάθεση εγγράφων σύμβασης: http://www.promitheus.gov.gr http://www.portheraklion.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 01.03.2021 και ώρα 11:00 μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. και από το ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Poseidon Med II (CEF). Η έγκριση δημοπράτησης της μελέτης και η ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021, αποφασίστηκε με την με αριθμό 4/2ου Δ.Σ. Ο.Λ.Η. Α.Ε. /21-01-2021 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Λ.Η. Α.Ε. (αρ. πρωτ. 863/03-02-21, ΑΔΑ: ΨΘ6Γ469ΗΞΣ-ΟΘ2, ΑΔΑΜ: 21REQ008089210).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ