Αναθέτων Φορέας Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.
Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης,
Τηλ: 2810-338115-6, Fax:2810-226.110
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - website: www.portheraklion.gr

Τίτλος ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»
Α/Α Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 100781
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή
Προεκτιμώμενη Αμοιβή 59.915,00 € (πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.).
Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των μελετών.
Αντικείμενο της σύμβασης Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»
Κατηγορία μελέτης CPV: 71335000-5 Τεχνικές Μελέτες
Τόπος παροχής των υπηρεσιών NUTS EL431 Ηράκλειο, Κρήτης.
Εναλλακτικές Προσφορές Δεν επιτρέπονται.
Χρόνος υλοποίησης της σύμβασης Συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης μελετητικού αντικειμένου και διαδικασίες αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων ορίζεται σε ενάμιση (1,5) μήνα
Διάθεση εγγράφων σύμβασης http://www.promitheus.gov.gr  http://www.portheraklion.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Παρασκευή 23.10.2020 και ώρα 15:00 μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών Ελληνικά.
Αποσφράγιση προσφορών Τρίτη 27.10.2020 και ώρα 11:00 π.μ.
Χρηματοδότηση Ε.Π. «Αλιείας» 2014-2020
Ενώσεις οικονομικών φορέων Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. δύναται να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
Δικαίωμα συμμετοχής - Ελάχιστα τεχνικά και οικονομικά προσόντα υποψηφίων Όπως αναφέρονται στο κείμενο της διακήρυξης.
Χρόνος ισχύς προσφορών 180 ημέρες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΔ