Συνοπτικά στοιχεία διαγωνισμού
ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.
ΤΙΤΛΟΣ Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Επίβλεψης Εκτέλεσης Έργων
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 20.000€ πλέον Φ.Π.Α.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λιμάνι Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα(Κωδικός ΝUTS: GR431)
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Πρόσκληση Ενδιαφέροντος με κριτήριο ανάθεσης την Οικονομικότερη Προσφορά (χαμηλότερη τιμή)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CPV: CPV 79421100-2 Υπηρεσίες Επίβλεψης Έργων εκτός από εργασίες κατασκευής
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ Από την υπογραφή της Σύμβασης έως την έκδοση Βεβαίωσης Περάτωσης των έργων και την υπογραφή της Τελικής Επιμέτρησης και την υποβολή Μητρώου Έργων και ΦΑΥ – ΣΑΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ίδιοι Πόροι
ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ελληνικά
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Δεν επιτρέπονται
ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. δύναται να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Όπως αναφέρονται στο κείμενο της Πρόσκλησης
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 90 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ Τρίτη 21-4-2020
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τετάρτη 6-5-2020
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ SITE ΟΛΗ ΑΕ Τρίτη 21-4-2020

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΕΥΔ