Αναθέτων Φορέας Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.
Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης, NUTS: EL431
Τηλ: 2810-338115-6, Fax:2810-226.110
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
website: www.portheraklion.gr

Τίτλος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 12 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ»
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Προϋπολογισμός 112.500,00€ (πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.).

Χρηματοδότηση Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ18900095.
Αντικείμενο της σύμβασης Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 12 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ»
Τόπος παροχής των υπηρεσιών NUTS EL431 Ηράκλειο Κρήτης.
Είδος των υπηρεσιών (CPV):[34913300-3]-Παραβλήματα πλοίων

Εναλλακτικές Προσφορές Δεν επιτρέπονται.
Διάθεση εγγράφων σύμβασης http://www.promitheus.gov.gr
http://www.portheraklion.gr

Τόπος υποβολής προσφοράς Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 25.10.2019 και ώρα 23:59 μέσω της Διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών Ελληνικά.
Ενώσεις οικονομικών φορέων Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. δύναται να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
Δικαίωμα συμμετοχής - Ελάχιστα τεχνικά και οικονομικά προσόντα υποψηφίων Όπως αναφέρονται στο κείμενο της διακήρυξης.
Χρόνος ισχύος προσφορών 180 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ WORD

ΤΕΥΔ PDF

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ