Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
  • Το με ΑΔΑΜ. 19REQ005081714 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης,
  • Την με αρ. πρωτ. 3499/06.06.2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Φ51469ΗΞΣ-ΕΨΚ),

σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΠΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΕΤ ΔΙΑNOIΞΗΣ ΘΥΡΩΝ» αρχικού προϋπολογισμού 4.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. ήτοι κατά την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας θα ληφθούν και οι προσφορές.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την προμήθεια των παραπάνω ειδών ανέρχεται στο ποσό των 4.500,00€ πλέον της αναλογίας Φ.Π.Α.

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές εντός 10 ημερών από την δημοσίευση της παρούσας, ήτοι το αργότερο μέχρι την 20.06.2019 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ’ όψιν κ.Καμπανά Κυριακής, Τηλ.: 2810338120, Fax.: 2810-226110, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΠΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΕΤ ΔΙΑNOIΞΗΣ ΘΥΡΩΝ»