Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. προκηρύσσει Ανοικτό Hλεκτρονικό Διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ (SHUTTLE BUS) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο.Λ.Η. Α.Ε. ΕΤΟΥΣ 2019” προϋπολογισμού 80.475,00€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Παρασκευή 14.06.2018 και ώρα 23:59, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Ν.4412/2016 και στην διακήρυξη.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή και στον ηλεκτρονικό ιστοχώρο του ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr και του ΕΣΗΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr.

ΑΔΑΜ Προκήρυξης: 19PROC004931530, ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 19PROC004931651,

Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 73852

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ