1. Στο παγκόσμιο δίκτυο κατανομής της εμπορευματικής κίνησης, ολοένα και περισσότερα λιμάνια ανταγωνίζονται σήμερα μεταξύ τους, προσπαθώντας να προσφέρουν μεγαλύτερη αποδοτικότητα, χαμηλότερα λειτουργικά κόστη και ποιοτικότερες υπηρεσίες
 2. Η κεντρική γεωγραφική θέση της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο παρέχει μία ανταγωνιστική δίοδο συνδυασμένων - διατροπικών μεταφορών έτσι ώστε να επιτρέψει στην Ελλάδα να καθιερωθεί ως Διεθνές Εμπορευματικό Κέντρο.
 3. Το Ελληνικό Λιμενικό Σύστημα έχει αποκτήσει μεγάλη βαρύτητα στην διεθνή σκακιέρα, δεδομένου ότι βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή και Μεσογειακή απόληξη των νέων οδών μεταφοράς τους οποίους χρησιμοποιεί ο θαλάσσιος Δρόμος του Μεταξιού
 4. Το Ελληνικό Λιμενικό Σύστημα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς της ελληνικής οικονομίας και αποτελεί σημαντική πηγή εισοδήματος, πλούτου, θέσεων εργασίας και κύρους για την Ελλάδα.
 5. Λόγω της πολυνησιακής επικράτειας της Ελλάδας, οι 800 περίπου λιμένες της διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για την οικονομία της χώρας.
 6. Το σύνολο των λιμενικών εγκαταστάσεων της χώρας συνιστούν βασικές υποδομές για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της, ιδιαίτερα στους τομείς της ναυτιλίας, των μεταφορών, των Logistics και του τουρισμού που αποτελούν την αιχμή του δόρατος για την ανάπτυξη της εθνικής μας οικονομίας.
 7. Για την επιβίωση των Ελληνικών λιμένων εγκαταστάσεων στο σύγχρονο οικονομικό γίγνεσθαι  απαιτείται η υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων με κύριο στόχο την περαιτέρω προσαρμογή των λιμενικών υποδομών και εγκαταστάσεων, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις.
 8. Σε μια περίοδο ανεπαρκούς δημόσιας χρηματοδότησης, οι πόροι από την Ε.Ε. και η στήριξη του ιδιωτικού τομέα μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και συμφωνιών παραχώρησης ή πώλησης είναι ιδιαίτερα σημαντικοί.
 9. Το ελληνικό λιμενικό σύστημα προσφέρει μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ιδιαίτερα στους τομείς μεταφοράς φορτίων, επιβατών, και κρουαζιέρας
 10. Στο βαθμό που οι υποδομές των Ελληνικών λιμενικών εγκαταστάσεων εξελιχθούν κατάλληλα και αξιοποιηθούν ανάλογα μπορεί να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης της ναυτιλίας, των θαλάσσιων μεταφορών, της κρουαζιέρας, της συνολικής λιμενικής βιομηχανίας, αλλά και πολλών άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων.
 11. Η συνεργασία της Ακαδημαϊκής κοινότητας και των διοικήσεων των λιμένων σε διάφορα θέματα μέσα από την υλοποίηση κοινόν καινοτόμων και ποιοτικών δράσεων θα αποφέρει σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και για τους λιμένες.
 12. Η χρήση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών μέσα από την ανάπτυξη Έξυπνων Λιμένων (Smart Port) αποτελεί σημείο αναφοράς για την επιτυχή ανάπτυξη των σύγχρονων λιμενικών οργανισμών.
 13. Η βελτίωση του ήδη υπάρχοντος νομικού πλαισίου καθώς επίσης και η ανάπτυξη νέου θα αποτελέσει κινητήριο μοχλό ανάπτυξης της Ελληνικής λιμενικής βιομηχανίας.
 14. Τόσο η ασφάλεια των λιμενικών εγκαταστάσεων όσο και η υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων αποτελούν σημεία αναφοράς στην λειτουργία των λιμένων και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.

synedrio1

4synedrio 4

olh synedrio2