Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) με μοναδικό μέτοχο το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Ιδρύθηκε το 2001, μετά την μετατροπή του Λιμενικού Ταμείου Ηρακλείου (Λ.Τ.Η.) σε Ανώνυμη Εταιρεία με το Ν.2932/2001 (ΦΕΚ.145/Α/27-06-2001). Διοικείται από 11μελες Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται από την Γενική του Συνέλευση.

Το λιμάνι του Ηρακλείου είναι ένα λιμάνι πολλαπλών χρήσεων, αφού διαθέτει τμήμα ακτοπλοΐας, κρουαζιέρας & εμπορικό τμήμα, ενώ εξυπηρετεί μόνιμα περισσότερα από 100 επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη. Παράλληλα, διαθέτει χώρο ελλιμενισμού για μικρά ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, χώρο για ναυταθλητικές δραστηριότητες και χώρους για περίπατο, χαλάρωση και ψυχαγωγία. Το λιμάνι μας, 24ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, είναι σε θέση να παράσχει άμεσες, ποιοτικές & ασφαλείς υπηρεσίες για κάθε τακτική δραστηριότητα και να αντιμετωπίσει κάθε έκτακτη ανάγκη, χάρις στις προσπάθειες του προσωπικού και την συνεχή μέριμνα της διοίκησης του.

Στον παρόντα ιστότοπο του Οργανισμού θα βρείτε πληροφορίες για τις δραστηριότητες του σε όλα τα επί μέρους τμήματα. Για τις δράσεις και πρωτοβουλίες του για την επίτευξη των στόχων της εθνικής λιμενικής πολιτικής, στα πλαίσια της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας. Αλλά και για την εξυπηρέτηση των ειδικού σκοπού της εταιρείας και των αναγκών της Κρήτης και των κατοίκων του Ηρακλείου.

Στο σκοπό της Εταιρίας περιλαμβάνονται:

α) Η παροχή κάθε είδους λιμενικών υπηρεσιών προς τους χρήστες, η αναβάθμιση, η συντήρηση, η βελτίωση και η ανάπτυξη του λιμένα.

β) Η παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού των πλοίων και διακίνησης επιβατών, οχημάτων, φορτίων.

γ) Η εγκατάσταση, οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε είδους λιμενικής υποδομής.

δ) Η ανάληψη και εκτέλεση προγραμμάτων, μελετών και έργων σχετικών με τις δραστηριότητες του Οργανισμού Λιμένα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς, κοινοτικούς ή άλλους πόρους και που εντάσσονται στην εθνική λιμενική πολιτική.

ε) Η ανάληψη κάθε δραστηριότητας που έχει σχέση με το λιμενικό έργο, καθώς και κάθε άλλης εμπορικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας πέραν των παραδοσιακών λιμενικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων ιδίως της τουριστικής, της πολιτιστικής, της αλιευτικής, του σχεδιασμού, και της οργάνωσης λιμενικών εξυπηρετήσεων.

στ) Η αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών και υποδομών μέσω τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού.

ζ) Η μέριμνα αισθητικής και λειτουργικής διάρθρωσης του λιμένα.

η) Η εποικοδομητική συνεργασία με τους χρήστες του λιμένα και τους τοπικούς φορείς και τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας.

θ)Η εποικοδομητική συνεργασία και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας που έχει σχέση με τους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων της χώρας.

ι) Η ανάληψη καθηκόντων «Γενικού Διαχειριστή» των χώρων της Ζώνης Λιμένα στο πλαίσιο του γενικού σχεδιασμού και ανάπτυξης του λιμενικού δυναμικού της χώρας, της χάραξης εθνικής λιμενικής πολιτικής για λογαριασμό του Δημοσίου και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

ια) Να εισηγείται για τη δημιουργία και λειτουργία αεροδρομίων επί υδάτινης επιφάνειας.

ιβ) Κάθε άλλη δραστηριότητα που είχε ανατεθεί στο Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου, ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρία μπορεί να:

α) Συνιστά, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, θυγατρικές εταιρίες και να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες ή επιχειρήσεις, που έχουν σκοπό την εκμετάλλευση χώρων και ανάπτυξη δραστηριοτήτων στην περιοχή δικαιοδοσίας του λιμένα ή και σε άλλους λιμένες εντός ή έκτος της χώρας, που έχουν παρεμφερή με το δικό της σκοπό και γενικά έχουν σκοπούς συναφείς ή υποβοηθητικούς της δραστηριότητάς της, καθώς και να συνεργάζεται με αυτές.

β) Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κράτη ή διεθνείς οργανισμούς, ιδίως στον τομέα των μεταφορών.

γ) Φροντίζει για την επαγγελματική εκπαίδευση των εργαζομένων σε αυτήν.

δ) Δημιουργεί κατάλληλη ερευνητική υποδομή και εκπονεί πάσης φύσεως έρευνες και μελέτες για θέματα που άπτονται των σκοπών της Εταιρίας.

ε) Συμμετέχει σε δραστηριότητες που έχουν στόχο την προώθηση των θεμάτων που άπτονται του σκοπού της Εταιρίας, είτε στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε σε εθνικό επίπεδο.

στ) Ιδρύει ή να συμμετέχει σε εταιρίες επιχειρηματικού κεφαλαίου.

ζ) Να παραχωρεί προς τρίτους δικαιώματα για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών.

Τελευταία ενημέρωση 25/09/2013

FinalOLH_ARTWORK2.jpg

http://www.poseidonmedii.eu/

ΝΕΑ

ΧΑΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ

  περισσότερα

Συνάντηση με θέμα την αξιοποίηση της Ελεύθερης Ζώνης του λιμένα Ηρακλείου

  περισσότερα

Σε άριστο κλίμα η συνεργασία της Celestyal Cruises με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου

  περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ Ο.Λ.Η. Α.Ε. ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO)

  περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Ο.Λ.Η. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ

  περισσότερα

city-guide-icon.png city-guide-icon-text.png city-guide-googleplay.png city-guide-appstore.png

logo_filoxenia.jpg